БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2019 (бр.1-4) излезе от печат

Здравейте уважаеми автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

Известяваме ви, че книжка 2019 г. (бр.1-4) на Българско списание по психология излезе от печат и може да бъде получена от вас:

–          за редовните членове на Дружеството, които могат да посетят офиса в гр. София, ул. „Люлин планина” 14, след уговорка по телефона (028510999 или 0887426394);

–          за редовните членове на Дружеството, които не могат да посетят офиса, по куриер на Еконт, след като заявят желание с E-mail на адрес office@psychology-bg.org с приложен адрес за доставка и телефон за връзка (заплаща се куриерската услуга към Еконт);

–          срещу заплащане (10 лв.) за читатели-нечленове на Дружеството на психолозите след контакт с Дружеството по горните варианти.

От Редколегията на списанието и Управителния съвет на ДПРБ

СВОБОДЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

BPS Logo

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ПСИХОЛОЗИ И СТУДЕНТИ ПО ПСИХОЛОГИЯ, АВТОРИ, РЕЦЕНЗЕНТИ И АБОНАТИ НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ!

Електронен (PDF) формат – свободен онлайн достъп до пълното съдържание на последните 6 книжки на списанието:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2018, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2017, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.1.(бр.1-3)

 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.2.(бр.4)

4-те броя на Юбилейната книжка на Българско списание по психология за 2019 година излязоха от печат в един том (бр.1-4) и са достъпни за читателите на списанието. Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България вписани в Публичния регистър на психолозите – 2019 година имат право на безплатен екземпляр от списанието.

http://www.psychology-bg.org

BPS Logo

Изисквания към статиите в Българско списание по психология

Уважаеми колеги,

Във връзка с вашите публикациите в Българско списание по психология, за представянето на които срокът за 2019 г. е 31 май, ви информираме, че има известна промяна в изискванията към оформянето на материалите. Те са представени подробно в сайта на списанието на адрес https://bjop.wordpress.com/za-avtorite/

Налагат се от намерението на редколегията на списанието за индексация в SCOPUS – библиографска и реферираща база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания.

Промяна се отнася до условието за транскрибиране на литературните източници от кирилица на латиница (за да могат да бъдат проследявани машинно).  

Моля, не се стъписвайте – убедени сме, че се получава и, че е за по-добро!

Очакваме вашите материали в срок, за да подготвим навреме брой 2019 г.

Сърдечни поздрави и пожелания за спорна работа!

проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: office@psychology-bg.org
GSM: 0887 426 394; офис тел: 02/85 10 999
IBAN: BG75UBBS88881000117062

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 (бр.1-4) излезе от печат

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,
Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2017 г. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2017 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 02/8510 999 или 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2016(1-4)
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 (бр.1-4) ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ ЗА ЧОВЕКА – „GPM“ –
теоретично есе, 2016/2017 г. ……………………………………………………………………. 5
Искро Косев

ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТРАПСИХИЧНИЯ КОНФЛИКТ НА КУРТ ЛЕВИН
КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕРПЕРСОНАЛНАТА DOUBLE BIND
И РОЛЯТА Ѝ В ЕТИОЛОГИЯТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА …………………………. 37
Валентин Калинов

ПСИХОСОМАТИЧНИЯТ СИМПТОМ В РАКУРСА
НА ПСИХОАНАЛИЗАТА ………………………………………………………………………… 61
Никола Атанасов

INTERRELATIONS BETWEEN PERSONAL QUALITIES,
LEADERSHIP STYLES AND CULTURAL PRACTICES
IN BULGARIAN UNIVERSITIES ……………………………………………………………… 87
Mayiana Mitevska-Encheva

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
В МВР И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ ………………… 102
Ирина Янева-Дамянова

ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ТРЕВОЖНОСТ НА ЮНОШИ
ВЪРХУ РАВНИЩЕТО ИМ НА АГРЕСИВНОСТ………………………………………114
Красимира Ценова Велчева

БЪЛГАРСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК
ЗА ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКОТО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ
В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ………………………………………………………………… 136
Надя Колчева, Любомир Джалев

ТОРМОЗЪТ В ИНТЕРНЕТ И ЧУВСТВОТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ………… 160
Мария Чубриева

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕ РВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ
КЪМ СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ МЕЖДУ РОМИ И БЪЛГАРИ …………………. 177
Методи Любомиров Коралов, Денис Георгиев Асенов

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, ВОЛЕВИЯ КОНТРОЛ
И ЛИЧНОСТОВАТА ТРЕВОЖНОСТ …………………………………………………….. 195
Габриела Петкова, Никола Атанасов

ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ ПСИХОДРАМА ТЕРАПИЯ
НА БОЛНИ С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО ………………………………………. 210
Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова-Джамбазова

THE IMPACT OF CULTURE ON AUTISM AWARENESS
AND AUTISTIC TRAITS: A COMPARISON OF BRITISH AND
BULGARIAN POPULATIONS ………………………………………………………………… 227
Tatyana Anatoli Georgieva

АСЕРТИВНОСТ – КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА
(Понятието „асертивност“ и приложение на асертивния тренинг в КПТ)  247
Сирма Гушлева

* * * * *

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Редколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

100% БЕЗПЛАТНА РЕКЛАМА В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 г.

BPS Logo

Уважаеми колеги и приятели,

Ако сте член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), вписан в Публичния регистър на психолозите – 2017 година, или психотерапевт – регистриран в Българска асоциация по психотерапия, можете да рекламирате безплатно в Българско списание по психология-2017 (бр.1-4)  вашата практика, продуктите и дейността на организацията, в която работите. Това е една от предоставяните услуги за членовете на ДПБ – регистрирани психолози, също както и безплатния им абонамент за самото списание.

В момента приемаме предложения за публикации в броевете на Българско списание за 2017 г. в една книжка. Те ще излезат от печат в края на октомври 2017 и ще бъдат разпространявани по време на Осмия национален конгрес по психология – София, 3-5- ноември 2017 г.

За да включите и вашата реклама в тази книжка, моля изпратете ни я в електронен формат (MSWord – .docx) не по-късно от 5 септември 2017 г.

Размерът на рекламата не може да е по-голям от една стандартна страница – формат А4. Оттук можете да изтеглите и разгледате като мостра една примерна реклама одобрена за публикуване.

Колегите, които не са членове на ДПБ и/или БАП и не са вписани в Публичния регистър на психолозите – 2017 г. и Регистъра на психотерапевтите на БАП също могат да изпратят за публикуване свои реклами, но срещу заплащане. Условията за публикуване са представени тук.

Очакваме предложенията ви до 5 септември 2017 г.

journal@psychology-bg.org

http://www.psychology-bg.org

 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2016 (1-4) излезе от печат

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2016 г. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2016 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 02/8510 999 или 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.
 • По време на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) – гр. София, 17 декември 2016 г., Дом на учения, голяма заседателна зала.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2016(1-4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2016 (БР.1-4)

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАУЧНИ СТАТИИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДОКЛАДИ:

Александър Пожарлиев, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНСКОТО УЧЕНЕ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ

Стойко Иванов, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТРЕНИНГ

Елена Евстатиева, Емилиян Крумов, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, КОНСУЛТАНТЪТ ДА СТОИ В „СЛЯПОТО ПЕТНО“ НА КЛИЕНТА – Уъркшоп

Полина   Гудева, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИTE МЕЖДУ ДОМИНИРАЩИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА, ДОМИНИРАЩИТЕ МОТИВИ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КЛИМАТ В МВР

Стойка Калчева, МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Нели Бояджиева, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОНИКАТА В КОНСУЛТИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Рени Велчева, ПРЕДИКТОРИ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

Кристина Гоцева-Българанова,   Милена Мутафчиева, ТЕОРИИ ЗА МЕНТАЛНИЯ СВЯТ И АНАЛОГИИ ПРИ ДЕЦАТА

Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Йоана Омарчевска, МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА СРЕДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Валентина Николова, МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕСТА НА СТРУП ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРИТЕСНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХРАНА И ФОРМАТА НА ТЯЛОТО ЗА БЪЛГАРСКА ИЗВАДКА

Вяра Границка, ИНИЦИИРАНЕ НА ГРУПА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТОДИКА

Силвия Цветкова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПАЦИЕНТИ

Жаклина Андонова, ПРЕДСТАВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Петър Вълков, РЕД НА РАЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО И ЗАВИСИМОСТ КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Цветелина Йосифова, ПСИХОТЕРАПИЯТА – МЕЖДУ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА И ПОЛИТИКАТА

Евгений Генчев, ЗАЩО ПСИХОАНАЛИЗА, ЗАЩО ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА?

Ирина Лазарова, Поли Нанева, СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНАТА ТРЕВОЖНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Биляна Мечкунова, МОМЧЕТО, КОЕТО СЕ ОПИТВАШЕ ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ

Цветелина Иванова, МОМИЧЕТО С КОЛИТЕ  – СРЕЩА И ПРИДРУЖАВАНЕ НА ОБИКНОВЕНА ПСИХОЗА

 

НАГРАДЕНИ ЕСЕТА „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРИЯ – 2014, 2015“:

 • Магдалена Гарванова
 • Христо Давидов
 • Виктория Баева
 • Петя Вълчева-Стефанова

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ:

Европейски сертификат по психология. Правилник  на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA)  за EuroPsy и приложения към него.

* * * * *

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Редколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

BPS Logo

Излезе от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (бр.1-4)

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2015 год. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2015 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14, ателие 2 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.
 • По време на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) – гр. София, 17 декември 2016 г., Дом на учения, голяма заседателна зала.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2015(1-4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (БР.1-4)

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪЩНОСТНО СРЕЩУ ФУНКЦИОНАЛНО  В НАУЧНОТО РАЗБИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА (стр. 5-26) Калин Гайдаров

TYPICAL DREAMS: HIERARCHY OF TYPICAL DREAMS AND THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF TYPICAL DREAMS IN MODERM CULTURE (стр.27-38)  L.P. Perevyazko

ADULT ATTACHMENT STYLES AS PREDICTORS OF DIFFERENT TYPES OF INGROUP IDENTIFICATION (стр.39-50) Milen Milanov, Mark Rubin, Stefania Paolini

THE PLACE OF THE BODY IN YOUNG ADULTS’ USE OF THE NEW TECHNOLOGIES: VIRTUAL BODIES (СТР.51-62) Helene Riazuelo, Deschamps

САМООЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО, СУБЕКТИВНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ОПЛАКВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА ПРИ ЮНОШИ (стр. 63-84) Богдана Александрова, Евелина Богданова

АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУДОВА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ/АНГАЖИРАНОСТ (стр.85-92) Методи Коралов, Мария Щепанкова

ЛИЧНОСТ, КАРИЕРНИ ИНТЕРЕСИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (стр.93-116) Ева Папазова, Борян Андреев

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП И ИЗИСКВАНИЯТА НА РАБОТАТА ВЪРХУ РАВНИЩАТА НА БЪРНАУТ СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ (стр. 117-136)        Елица Димитрова, Ирина Тодорова

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В МБАЛ „СВ.ВРАЧ” ЕООД, ГР. САНДАНСКИ (стр.137-156) Лилия Перусанова-Павлова

BETTER QUALITY OF LIFE DOES NOT IMPLY HIGH SPIRITS: A COMPARISON OF THE SUBJECTIVE FEELING OF WELLBEING AND STRESS RESILIENCE IN THE MEXICAN, RUSSIAN AND SWISS GENERAL POPULATION (стр. 157-172) Svetlana Haslavsky Madsen

КОГНИТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕФИЦИТИ ПРИ ВЪЗРАСНИТЕ ХОРА (стр.173-192)Мирослава Стефанова, Надежда Бочева, Биляна Генова, Милена Михайлова, Симеон Стефанов

ПОДОБРЕНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ (стр.193-208) Мария Трифонова, Надежда Бочева, Мирослава Стефанова, Милена Михайлова, Биляна Генова, Симеон Стефанов

МЕЖДУСЕСИЙНИ ПРОЦЕСИ: ЧАСТ 1: ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР(стр.209-218) и ЧАСТ 2: ЕДНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПСИХОТЕРАПИЯ (стр.219-234) Мария Чубриева

ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ИНДИВИДА КОПИНГ СТРАТЕГИИ В ПЕРИОДИТЕ НА ЗРЯЛОСТ (стр. 235-244) Кръстю Петров

ПСИХОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (стр.245-252) Радка Масалджиева

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА САМООЦЕНЪЧНАТА СКАЛА ЗА ПСИХОПАТИЯ НА ЛЕВИНСЪН (LSRP) (стр. 253-278) Венцислав Попов, Кирил Бозгунов, Георги Василев, Жасмин Василева

ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ АУТИЗМА (стр.279-312) Анета Атанасова

ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА БРЕМЕННАТА ЖЕНА – НАБЛЮДЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОМОЩ ОТ АКУШЕРКАТА (стр. 313-328) Лилия Перусанова-Павлова

НАСТРОЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА. ДИНАМИКА В ХОДА НА БОЛЕСТТА (стр.329-334) В.Игнатова, Л.Тодорова, Ц.Стоянова

ЗАПИС НА ЕДНА МОНОДРАМА „ТРИ В ЕДНО”: МОРЕНО, ФУЛКС И БИОН – СРЕЩА НА ПСИХОДРАМАТИЧНИЯ И ПСИХОДИНАМИЧНИЯ ПОДХОДИ КЪМ ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА (стр.335-414) Надя Матеева  (Свободен достъп до онлайн репринт – PDF формат)

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Реколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

BPS Logo