ПУБЛИКУВАЙТЕ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2018 година (бр.1-4) – Предложете текстове до 30.03.2018 г.

BPS Logo

ВАЖНО ЗА  АВТОРИТЕ, АБОНАТИТЕ И ЧИТАТЕЛИТЕ НИ!

4-те броя на Българско списание по психология за 2018 година  ще излязат от печат в един том (бр.1-4)  и ще са достъпни за читателите на списанието през втората половина на 2018 г.  Всички редовни членове на Дружеството на психолозите в България вписани в Публичния регистър на психолозите – 2018 година имат право на безплатен екземпляр от списанието.

Обръщаме се към всички желаещи да публикуват в броевете през 2018 година с колегиална покана да ни изпратят за рецензиране и редакционна подготовка свои оригинални  авторски ръкописи – научни статии, съобщения, казуси от практиката до 30 март 2018 г.

е-поща на Редколегията: journal@psychology-bg.org

Получените след тази дата предложения ще бъдат разпределени за броевете на списанието през 2019 г.

БЛАГОДАРИМ НА ТЕЗИ, КОИТО ВЕЧЕ ПРЕДАДОХА СВОИТЕ РЪКОПИСИ В РЕДАКЦИЯТА! ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА РЕДАКЦИОННИЯ ПРОЦЕС ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ВИ.

Зимата е прекрасно време за писане и четене!

Предлагаме на вниманието ви:

В хартиен формат – след писмена заявка по е-поща:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2017, бр.1-4

Цена на книжката за читатели, които не са абонати на списанието: 15 лв.

 В електронен (PDF) формат – безплатен онлайн достъп:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2016, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2015, бр.1-4

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.1.(бр.1-3)

 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.2.(бр.4)

http://www.psychology-bg.org

BPS Logo

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 (бр.1-4) излезе от печат

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,
Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2017 г. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2017 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 02/8510 999 или 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2016(1-4)
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 (бр.1-4) ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩ ЛИЧНОСТЕН МОДЕЛ ЗА ЧОВЕКА – „GPM“ –
теоретично есе, 2016/2017 г. ……………………………………………………………………. 5
Искро Косев

ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТРАПСИХИЧНИЯ КОНФЛИКТ НА КУРТ ЛЕВИН
КЪМ ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕРПЕРСОНАЛНАТА DOUBLE BIND
И РОЛЯТА Ѝ В ЕТИОЛОГИЯТА НА ШИЗОФРЕНИЯТА …………………………. 37
Валентин Калинов

ПСИХОСОМАТИЧНИЯТ СИМПТОМ В РАКУРСА
НА ПСИХОАНАЛИЗАТА ………………………………………………………………………… 61
Никола Атанасов

INTERRELATIONS BETWEEN PERSONAL QUALITIES,
LEADERSHIP STYLES AND CULTURAL PRACTICES
IN BULGARIAN UNIVERSITIES ……………………………………………………………… 87
Mayiana Mitevska-Encheva

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА
В МВР И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ ………………… 102
Ирина Янева-Дамянова

ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ТРЕВОЖНОСТ НА ЮНОШИ
ВЪРХУ РАВНИЩЕТО ИМ НА АГРЕСИВНОСТ………………………………………114
Красимира Ценова Велчева

БЪЛГАРСКА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК
ЗА ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛСКОТО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ
В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ………………………………………………………………… 136
Надя Колчева, Любомир Джалев

ТОРМОЗЪТ В ИНТЕРНЕТ И ЧУВСТВОТО ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ………… 160
Мария Чубриева

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗМЕ РВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ
КЪМ СМЕСЕНИТЕ БРАКОВЕ МЕЖДУ РОМИ И БЪЛГАРИ …………………. 177
Методи Любомиров Коралов, Денис Георгиев Асенов

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, ВОЛЕВИЯ КОНТРОЛ
И ЛИЧНОСТОВАТА ТРЕВОЖНОСТ …………………………………………………….. 195
Габриела Петкова, Никола Атанасов

ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ ПРОЦЕС ПРИ ПСИХОДРАМА ТЕРАПИЯ
НА БОЛНИ С ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО ………………………………………. 210
Гълъбина Тарашоева, Петра Маринова-Джамбазова

THE IMPACT OF CULTURE ON AUTISM AWARENESS
AND AUTISTIC TRAITS: A COMPARISON OF BRITISH AND
BULGARIAN POPULATIONS ………………………………………………………………… 227
Tatyana Anatoli Georgieva

АСЕРТИВНОСТ – КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА
(Понятието „асертивност“ и приложение на асертивния тренинг в КПТ)  247
Сирма Гушлева

* * * * *

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Редколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

100% БЕЗПЛАТНА РЕКЛАМА В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2017 г.

BPS Logo

Уважаеми колеги и приятели,

Ако сте член на Дружеството на психолозите в България (ДПБ), вписан в Публичния регистър на психолозите – 2017 година, или психотерапевт – регистриран в Българска асоциация по психотерапия, можете да рекламирате безплатно в Българско списание по психология-2017 (бр.1-4)  вашата практика, продуктите и дейността на организацията, в която работите. Това е една от предоставяните услуги за членовете на ДПБ – регистрирани психолози, също както и безплатния им абонамент за самото списание.

В момента приемаме предложения за публикации в броевете на Българско списание за 2017 г. в една книжка. Те ще излезат от печат в края на октомври 2017 и ще бъдат разпространявани по време на Осмия национален конгрес по психология – София, 3-5- ноември 2017 г.

За да включите и вашата реклама в тази книжка, моля изпратете ни я в електронен формат (MSWord – .docx) не по-късно от 5 септември 2017 г.

Размерът на рекламата не може да е по-голям от една стандартна страница – формат А4. Оттук можете да изтеглите и разгледате като мостра една примерна реклама одобрена за публикуване.

Колегите, които не са членове на ДПБ и/или БАП и не са вписани в Публичния регистър на психолозите – 2017 г. и Регистъра на психотерапевтите на БАП също могат да изпратят за публикуване свои реклами, но срещу заплащане. Условията за публикуване са представени тук.

Очакваме предложенията ви до 5 септември 2017 г.

journal@psychology-bg.org

http://www.psychology-bg.org

 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2016 (1-4) излезе от печат

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2016 г. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2016 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 02/8510 999 или 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.
 • По време на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) – гр. София, 17 декември 2016 г., Дом на учения, голяма заседателна зала.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2016(1-4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2016 (БР.1-4)

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАУЧНИ СТАТИИ, СЪОБЩЕНИЯ И ДОКЛАДИ:

Александър Пожарлиев, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРУПАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНСКОТО УЧЕНЕ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЕ

Стойко Иванов, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТРЕНИНГ

Елена Евстатиева, Емилиян Крумов, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, КОНСУЛТАНТЪТ ДА СТОИ В „СЛЯПОТО ПЕТНО“ НА КЛИЕНТА – Уъркшоп

Полина   Гудева, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИTE МЕЖДУ ДОМИНИРАЩИТЕ УПРАВЛЕНСКИ СТИЛОВЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА, ДОМИНИРАЩИТЕ МОТИВИ И ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КЛИМАТ В МВР

Стойка Калчева, МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Нели Бояджиева, ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЦИОНИКАТА В КОНСУЛТИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Рени Велчева, ПРЕДИКТОРИ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАНИРАНА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА

Кристина Гоцева-Българанова,   Милена Мутафчиева, ТЕОРИИ ЗА МЕНТАЛНИЯ СВЯТ И АНАЛОГИИ ПРИ ДЕЦАТА

Маргарита Бакрачева, Диана Бакалова, Йоана Омарчевска, МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ И ПРЕДПОЧИТАНИЕ НА СРЕДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Валентина Николова, МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕСТА НА СТРУП ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПРИТЕСНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХРАНА И ФОРМАТА НА ТЯЛОТО ЗА БЪЛГАРСКА ИЗВАДКА

Вяра Границка, ИНИЦИИРАНЕ НА ГРУПА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ЧРЕЗ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТОДИКА

Силвия Цветкова, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПРЕЖИВЕЛИТЕ ОНКОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПАЦИЕНТИ

Жаклина Андонова, ПРЕДСТАВА ЗА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Петър Вълков, РЕД НА РАЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО И ЗАВИСИМОСТ КЪМ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Цветелина Йосифова, ПСИХОТЕРАПИЯТА – МЕЖДУ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА И ПОЛИТИКАТА

Евгений Генчев, ЗАЩО ПСИХОАНАЛИЗА, ЗАЩО ЛАКАНИАНСКА ПСИХОАНАЛИЗА?

Ирина Лазарова, Поли Нанева, СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВНАТА ТРЕВОЖНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Биляна Мечкунова, МОМЧЕТО, КОЕТО СЕ ОПИТВАШЕ ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ

Цветелина Иванова, МОМИЧЕТО С КОЛИТЕ  – СРЕЩА И ПРИДРУЖАВАНЕ НА ОБИКНОВЕНА ПСИХОЗА

 

НАГРАДЕНИ ЕСЕТА „ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРИЯ – 2014, 2015“:

 • Магдалена Гарванова
 • Христо Давидов
 • Виктория Баева
 • Петя Вълчева-Стефанова

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ:

Европейски сертификат по психология. Правилник  на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA)  за EuroPsy и приложения към него.

* * * * *

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Редколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

BPS Logo

Излезе от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (бр.1-4)

Уважаеми членове на Дружеството на психолозите в България,

Скъпи автори, абонати и читатели на Българско списание по психология!

От печат излезе Българско списание по психология – 2015 год. (брой 1-4). Членовете на Дружеството на психолозите в България(ДПБ) вписани в Публичния регистър на психолозите – 2015 г. могат да получат своя екземпляр от книжката:

 • В офиса на ДПБ – 1606, гр. София, ул. Люлин планина 14, ателие 2 (партер). Моля, позвънете предварително на тел. 0888 42 9730, за да съгласуваме удобно време за среща в офиса на ДПБ.
 • След писмена заявка-декларация за изпращане на списанието по пощата с поемане на пощенските разходи (наложен платеж) от получателя. Моля, изпращайте заявките си по е-поща на адрес: journal@psychology-bg.org като предоставите точен пощенски адрес и телефон за връзка на куриера с вас.
 • По време на Годишното общо събрание на Дружеството на психолозите в България (ДПБ) – гр. София, 17 декември 2016 г., Дом на учения, голяма заседателна зала.

Представяме на вниманието Ви съдържанието на Българско списание по психология, 2015(1-4)

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2015 (БР.1-4)

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪЩНОСТНО СРЕЩУ ФУНКЦИОНАЛНО  В НАУЧНОТО РАЗБИРАНЕ НА ЛИЧНОСТТА (стр. 5-26) Калин Гайдаров

TYPICAL DREAMS: HIERARCHY OF TYPICAL DREAMS AND THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF TYPICAL DREAMS IN MODERM CULTURE (стр.27-38)  L.P. Perevyazko

ADULT ATTACHMENT STYLES AS PREDICTORS OF DIFFERENT TYPES OF INGROUP IDENTIFICATION (стр.39-50) Milen Milanov, Mark Rubin, Stefania Paolini

THE PLACE OF THE BODY IN YOUNG ADULTS’ USE OF THE NEW TECHNOLOGIES: VIRTUAL BODIES (СТР.51-62) Helene Riazuelo, Deschamps

САМООЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО, СУБЕКТИВНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ОПЛАКВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА ПРИ ЮНОШИ (стр. 63-84) Богдана Александрова, Евелина Богданова

АДАПТАЦИЯ НА ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУДОВА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ/АНГАЖИРАНОСТ (стр.85-92) Методи Коралов, Мария Щепанкова

ЛИЧНОСТ, КАРИЕРНИ ИНТЕРЕСИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ (стр.93-116) Ева Папазова, Борян Андреев

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП И ИЗИСКВАНИЯТА НА РАБОТАТА ВЪРХУ РАВНИЩАТА НА БЪРНАУТ СРЕД МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ (стр. 117-136)        Елица Димитрова, Ирина Тодорова

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В МБАЛ „СВ.ВРАЧ” ЕООД, ГР. САНДАНСКИ (стр.137-156) Лилия Перусанова-Павлова

BETTER QUALITY OF LIFE DOES NOT IMPLY HIGH SPIRITS: A COMPARISON OF THE SUBJECTIVE FEELING OF WELLBEING AND STRESS RESILIENCE IN THE MEXICAN, RUSSIAN AND SWISS GENERAL POPULATION (стр. 157-172) Svetlana Haslavsky Madsen

КОГНИТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕФИЦИТИ ПРИ ВЪЗРАСНИТЕ ХОРА (стр.173-192)Мирослава Стефанова, Надежда Бочева, Биляна Генова, Милена Михайлова, Симеон Стефанов

ПОДОБРЕНИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ В ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕ (стр.193-208) Мария Трифонова, Надежда Бочева, Мирослава Стефанова, Милена Михайлова, Биляна Генова, Симеон Стефанов

МЕЖДУСЕСИЙНИ ПРОЦЕСИ: ЧАСТ 1: ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР(стр.209-218) и ЧАСТ 2: ЕДНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПСИХОТЕРАПИЯ (стр.219-234) Мария Чубриева

ЖИЗНЕНИ ОРИЕНТАЦИИ И ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ИНДИВИДА КОПИНГ СТРАТЕГИИ В ПЕРИОДИТЕ НА ЗРЯЛОСТ (стр. 235-244) Кръстю Петров

ПСИХОЛОГИЯТА В МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ (стр.245-252) Радка Масалджиева

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА САМООЦЕНЪЧНАТА СКАЛА ЗА ПСИХОПАТИЯ НА ЛЕВИНСЪН (LSRP) (стр. 253-278) Венцислав Попов, Кирил Бозгунов, Георги Василев, Жасмин Василева

ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД КЪМ АУТИЗМА (стр.279-312) Анета Атанасова

ПРОМЕНИ В ПСИХИКАТА НА БРЕМЕННАТА ЖЕНА – НАБЛЮДЕНИЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОМОЩ ОТ АКУШЕРКАТА (стр. 313-328) Лилия Перусанова-Павлова

НАСТРОЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА. ДИНАМИКА В ХОДА НА БОЛЕСТТА (стр.329-334) В.Игнатова, Л.Тодорова, Ц.Стоянова

ЗАПИС НА ЕДНА МОНОДРАМА „ТРИ В ЕДНО”: МОРЕНО, ФУЛКС И БИОН – СРЕЩА НА ПСИХОДРАМАТИЧНИЯ И ПСИХОДИНАМИЧНИЯ ПОДХОДИ КЪМ ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СЦЕНАТА НА АВТЕНТИЧНОСТТА (стр.335-414) Надя Матеева  (Свободен достъп до онлайн репринт – PDF формат)

По всички въпроси касаещи Българско списание по психология, пишете на Реколегията на списанието на адрес: journal@psychology-bg.org

BPS Logo

БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2014 година – кн.1(бр.1-3), кн.2 (бр.4)

BPS Logo

Броевете на Българско списание по психология за 2014 година излязоха от печат в две книжки (бр.1-3 и бр. 4)  и се разпространяват  безплатно в интернет

СВАЛЕТЕ СВОЕТО КОПИЕ ОТТУК:

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.1.(бр.1-3)

 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2014, кн.2.(бр.4)

 

http://www.psychology-bg.org

BPS Logo

2008

ncp_cover_2008

Брой 1-4, 2008

Българско списание по психология

представя на 1034 страници научните доклади и съобщения, представени на

V-я Национален конгрес по психология, 31.10 – 2.11.2008 год.

Можете да свалите пълния текст оттук (PDF формат) ->

Сборник научни доклади – 1 част (стр.1-519)

Сборник научни доклади (стр. 520 -1034)

Е-поща: journal@psychology-bg.org

BPS Logo