2011-2012

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

2012, бр.1-2

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ:

ТЕМА НА БРОЯ:

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ

Национален Тестов Комитет – Дружество на психолозите в България

НАУЧНИ СТАТИИ:

Стандартизация на „Въпросник за организационна Култура“ на Робърт Кук и Клейтън Лаферти и оценка за работата му в български условия – Сава Джонев

Вътрешна консистентност и факторна структура на айтемите във Въпросника за оценка на болничната тревожност – Димитър Щетински, Анет Рашева

Екологичен локус на контрол, алтруизъм и отговорно екологично поведение – Пламен Димитров

А reflection on adolescent romantic relationships – Dorotea Koparanova 

Изследване на гъвкавостта на ценностната система на студенти-богослови (1995-2005 г.) – Магдалена Гарванова

Взаимоотношения между мъжете и жените в контекста на организациите – Емануела Паунова, Ирина Зиновиева

Дислексия, метакогниции и стил на учене – Албена Игнатова

Социални дистанции на албанците спрямо други етнически общности – Линдита Дурмиши

 МЛАДИ АВТОРИ:

Транспективен анализ на постмодернизма, качествените методики и мистичната традиция на авраамическите култури – Виктор Добрев

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ПРАКТИКАТА:

 Опосредстваща роля на качеството на човешките отношения в работната група и субективната значимост на труда във взаимовръзките между личностна автентичност и удовлетвореност от условията на труд (Пилотно изследване – Резултати) – Надя Матеева, Пламен Димитров

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Програма за професионална квалификация на психолози и сродни специалисти в сферата на организационното развитие, консултирането, мениджмънта и управлението на човешките ресурси – Сава Джонев, Пламен Димитров

 НАУЧЕН ЖИВОТ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: e-СПИСАНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ „ПОСОКА”

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2012, бр.3:

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ – АКТУАЛИЗАЦИЯ 2012 г.

Цена на броя: 20 лв; За членове на дружеството: 10 лв.

За заявки и абонамент: office@psychology-bg.org

Молим всички абонати на списанието да ни изпратят актуална информация за точния адрес за доставка на списанието с препоръчана поща.

Управителният съвет на Дружеството на психолозите и Редколегията на Българско списание по психология благодарят на  всички автори и редактори допринесли за навременното излизане на броя и канят всички членове на дружеството да предоставят свои ръкописи за публикуване в следващите броеве на 2012 г. до 15 юли 2012 година.

Изискванията към оформянето на ръкописите и друга актуална информация за списанието ще намерите в страницата на списанието на адрес:

http://BJoP.wordpress.com

Българско списание по психология е официално издание на Дружеството на психолозите в България и излиза редовно  от 1973 година

BPS Logo

Има още

БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО БРОЕВЕТЕ ОТ 2009-2010


Уважаеми абонати и читатели на Българско списание по психология !
Драги автори и колеги!

Излязоха от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) , в които са публикувани НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – София, 2009 година – CONFERENCE PAPERS OF THE SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – Sofia, 2009 – Part I (RCP2009.wordpress.com).

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) можете да свалите и разгледате оттук.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) можете да свалите и разгледате оттук.

В двата тома с общ обем над 1500 страница са представени доклади от различните научни форуми на конференцията – пленарни доклади, доклади и постери от научните симпозиуми, работни публикации от семинари, тренинги и кръгли маси.

* * * * *

 SEERCP 2009 CONFERENCE PAPERS ELECTRONIC PUBLICATION

Thank you for your interest in SEERCP 2009 Proceedings !

checkicon

DOWNLOAD FROM HERE:

BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2009), Vol. 3 – 4

  BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2010), Vol. 1  – 4

journal@psychology-bg.org

BPS Logo