2011-2012

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ

2012, бр.1-2

ISSN 0861-7813

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ:

ТЕМА НА БРОЯ:

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ

Национален Тестов Комитет – Дружество на психолозите в България

НАУЧНИ СТАТИИ:

Стандартизация на „Въпросник за организационна Култура“ на Робърт Кук и Клейтън Лаферти и оценка за работата му в български условия – Сава Джонев

Вътрешна консистентност и факторна структура на айтемите във Въпросника за оценка на болничната тревожност – Димитър Щетински, Анет Рашева

Екологичен локус на контрол, алтруизъм и отговорно екологично поведение – Пламен Димитров

А reflection on adolescent romantic relationships – Dorotea Koparanova 

Изследване на гъвкавостта на ценностната система на студенти-богослови (1995-2005 г.) – Магдалена Гарванова

Взаимоотношения между мъжете и жените в контекста на организациите – Емануела Паунова, Ирина Зиновиева

Дислексия, метакогниции и стил на учене – Албена Игнатова

Социални дистанции на албанците спрямо други етнически общности – Линдита Дурмиши

 МЛАДИ АВТОРИ:

Транспективен анализ на постмодернизма, качествените методики и мистичната традиция на авраамическите култури – Виктор Добрев

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ В ПРАКТИКАТА:

 Опосредстваща роля на качеството на човешките отношения в работната група и субективната значимост на труда във взаимовръзките между личностна автентичност и удовлетвореност от условията на труд (Пилотно изследване – Резултати) – Надя Матеева, Пламен Димитров

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Програма за професионална квалификация на психолози и сродни специалисти в сферата на организационното развитие, консултирането, мениджмънта и управлението на човешките ресурси – Сава Джонев, Пламен Димитров

 НАУЧЕН ЖИВОТ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: e-СПИСАНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЯ „ПОСОКА”

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ, 2012, бр.3:

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ – АКТУАЛИЗАЦИЯ 2012 г.

Цена на броя: 20 лв; За членове на дружеството: 10 лв.

За заявки и абонамент: office@psychology-bg.org

Молим всички абонати на списанието да ни изпратят актуална информация за точния адрес за доставка на списанието с препоръчана поща.

Управителният съвет на Дружеството на психолозите и Редколегията на Българско списание по психология благодарят на  всички автори и редактори допринесли за навременното излизане на броя и канят всички членове на дружеството да предоставят свои ръкописи за публикуване в следващите броеве на 2012 г. до 15 юли 2012 година.

Изискванията към оформянето на ръкописите и друга актуална информация за списанието ще намерите в страницата на списанието на адрес:

http://BJoP.wordpress.com

Българско списание по психология е официално издание на Дружеството на психолозите в България и излиза редовно  от 1973 година

BPS Logo

Има още

БЕЗПЛАТЕН ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО БРОЕВЕТЕ ОТ 2009-2010


Уважаеми абонати и читатели на Българско списание по психология !
Драги автори и колеги!

Излязоха от печат БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) и БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) , в които са публикувани НАУЧНИТЕ ДОКЛАДИ ОТ РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – София, 2009 година – CONFERENCE PAPERS OF THE SOUTH-EAST EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF PSYCHOLOGY – Sofia, 2009 – Part I (RCP2009.wordpress.com).

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2009 (бр.3-4) можете да свалите и разгледате оттук.

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ – 2010 (бр.1-4) можете да свалите и разгледате оттук.

В двата тома с общ обем над 1500 страница са представени доклади от различните научни форуми на конференцията – пленарни доклади, доклади и постери от научните симпозиуми, работни публикации от семинари, тренинги и кръгли маси.

* * * * *

 SEERCP 2009 CONFERENCE PAPERS ELECTRONIC PUBLICATION

Thank you for your interest in SEERCP 2009 Proceedings !

checkicon

DOWNLOAD FROM HERE:

BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2009), Vol. 3 – 4

  BULGARIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY (2010), Vol. 1  – 4

journal@psychology-bg.org

BPS Logo

2008

ncp_cover_2008

Брой 1-4, 2008

Българско списание по психология

представя на 1034 страници научните доклади и съобщения, представени на

V-я Национален конгрес по психология, 31.10 – 2.11.2008 год.

Можете да свалите пълния текст оттук (PDF формат) ->

Сборник научни доклади – 1 част (стр.1-519)

Сборник научни доклади (стр. 520 -1034)

Е-поща: journal@psychology-bg.org

BPS Logo

2007

bpsjournal.png

Добре дошли в електронното издание на

Българско списание по психология (BJoP)!

Със съдействието на WordPress.com, екипът на техническата редакция на Българско списание по психология ще се постарае да превърне Интернет страницата на електронното издание на Българско списание по психология в притегателна, популярна и достъпна територия за публикации и коментари от страната на членовете на професионалната психологическа общност в България.

За въпроси и нови материали до Редакционната колегия, моля, пишете ни на:

 journal@psychology-bg.org

http://BJoP.wordpress.com BJoP редакция

Българско списание по психология (ISSN 0861-7813) е официално научно издание на Дружеството на психолозите в Република България (www.psychology-bg.org)

Всички статии и материали публикувани в печатното издание на Българско списание по психология се рецензират. Редакционната колегия си запазва правото да не публикува материали, за които е получила негативни рецензии.

Отговорността за данните и мненията изложени в публикациите е изцяло на авторите.

BPS Logo

Има още