ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

BPS Logo

Актуализирани изисквания

към оформянето на предлаганите за публикация в “Българско списание по психология” ръкописи

1.”Българско списание по психология” е печатен орган на Дружеството на психолозите в България, чрез който се популяризират постиженията на психологическата наука и практика у нас и региона на юго-източна Европа, като се стимулира поддържането на високо научно ниво.

2. В списанието се публикуват статии от български и чужди автори, които представят всички области на психологията и гранични с нея науки.

3. В списанието се приемат и публикуват статии на български и английски език.

4. Използваните термини и понятия следва да отговарят на научната конвенционалност и да имат терминологична еднозначност. Когато се въвеждат термини от чужди езици, следва да се търси техния максимално еднозначен и близък до оригинала български еквивалент. При наличието на съмнения и трудности при превода е добре в скоби да се дава оригиналния термин на съответния език. Въвеждането на нови термини и понятия предполага задължителното им обяснение и ясно дефиниране.

5. Предлаганите за публикация ръкописи се оформят структурно, като всеки раздел, с изключение на теоретичната постановка, се озаглавява.

Общи за всички статии раздели са следните:

Заглавие на статията: Заглавието отразява основната идея на статията и ясно обозначава проблема, който се разглежда, в обем от едно изречение.

Име на автора: Изписват се цялостно личните и фамилни имена на  авторите. В бележка под черта се посочва местоработата на всеки и адрес за комуникация.

Резюме: Статиите се придружават от резюме на български и английски, като на английски език се посочват заглавието и имената на авторите, а в статиите на английски език заглавието и имената на авторите пред резюмето се превеждат на български. Накратко в него се представят: постановка, цел, метод, резултати, заключение. Максимален обем – 120 думи.

Теоретична постановка:  Този раздел изпълнява функции на въведение. Краткият обзор на литературата по представения в публикацията проблем  следва да го дефинира ясно и да насочва към изследваното явление и хипотеза. Изискванията за цитирането на литературните източници са посочени в раздела за техническо оформление.

Литература: В списъка на използваната литература се включват само упоменати в статията източници. Те се подреждат по азбучен ред на фамилните имена на първите автори, като първо се изброяват източниците на кирилица, а след това – на латиница. При цитиране на повече от  едно заглавие от един и същи автор, източниците се подреждат хронологично, като на първо място се поставят неговите самостоятелни публикации.

Изисквания за библиографско описание на литературните източници:

Препоръчително е придържането към БДС 17377 – 96 за библиографско цитиране и оформяне на списък на цитираната литература.

А) Редът на библиографското описание е следният: имена на авторите, изписани в инверсия (фамилно, инициали на собственото и бащиното). При повече от трима автори се посочват имената на първите трима и се добавя “ и др. “ или “et al.“. След имената на авторите се посочва година на издаване, обособена с кръгли скоби, заглавието на статията или непериодичното издание. Когато цитираната публикация е част от сборник с доклади, се посочва годината и датата след издателството. Следват издателските данни – място на издаване (изписва се в пълна форма), издателство, страници. Несамостоятелни части (томове, глави, раздели) , ако са номерирани, озаглавени или обособени по някакъв начин, се посочват след сведенията за изданието като цяло. Публикации, включени в непериодични и периодични издания ( статии, рецензии и др. п.) се описват, като след сведенията за тях се дават сведения за източника, разграничени със знака (//).

При материали, ползвани от Internet, освен адреса се посочва и датата, на която са изтеглени.

Б) Заглавията на списанията и книгите се изписват с различен курсив.

В) Пунктуация: Точка се поставя след авторите пред годината, мястото на издаване, страници на книга. Запетая се използва за отделяне на повече от един автор, пред издателството и пред годината на издаване, пред номерата (томове, броеве, части), датите и пред страници от – до. Две наклонени ( // ) заменят знаците тире и предлозите (“ В: “, “ In: “).

Примери:

Непериодични издания:

Манова – Томова, В. (1974) Психологическа диагностика на ранното детство. София, Нар. просвета.

Джонев, С. ( 2001) Социална организация. Том 1 – 3. София, Софи – Р.

Герганов, Е., Кючуков, Хр. (1999) Образователни нагласи на ромите в България. София, Изд. Тилия.

Статии:

Стойчева, К., Силгиджиян, Х. (1999) Толерантност към неопределеност и Аз – образ при юноши.  // Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 89 – 102.

Русинова, В., Стоицова, Т., Печева, Е. и др. (1999) Теоретичен анализ на лидерството в психологията. // Българско списание по психология, № 1 – 2, с. 5 – 14.

Cermak, Sh., Daunhauer, L. (1997) Sensory Processing in the Postinstitutional child. // The American Journal of Occupational Therapy,Vol. 51, 7, p. 500 – 507.

Самостоятелно оформени части от непериодични издания (монографии, сборници):

Curry, J., Murphy, L. (1997) Comorbidity of anxiety disorders. In: March, J. ( Ed. ) Anxiety disorders in children and adolescents. New York, Guilford, p. 301 – 317.

Александрова, Н. Специфика на субектността през късните етапи на онтогенеза. // Сб. научни доклади “ III национален конгрес по психология”. София, Софи – Р, 28 – 30 октомври 2005, с. 15 – 19.

6. Статии, които съдържат емпирични данни:

Освен общите раздели те включват още:

Метод: Включва описание на извадката, подробно изложение на използваните методи, инструментариум, процедура на изследването, статистически методи.

Резултати: Излагат се основните резултати, придружени от таблици, графики или друг илюстративен материал, който допълва изложените в текста. Акцентира се върху статистически оценени данни.

Обсъждане: По преценка на автора този раздел може да бъде включен при изложение на резултатите. В него се прави теоретичен анализ, интерпретация и аргументация на резултатите, установява се връзката им с хипотезата на изследването, сравняват се собствените резултати с тези на други изследователи. Обсъждането завършва със съответни научни изводи.

Заключение: Съдържа кратко обобщение и приносите от направеното изследване.

7. Теоретични статии: Очертават концепция, оригинално разработена от автора или представят нови методологични подходи. Допустимо е изложение на емпирични данни, ако имат пряко отношение към обосноваването на дадено теоретично твърдение. Тезата на автора се извежда от обзор на проучвания върху даден проблем и теоретичните подходи с критичен анализ. Имат свободна структура, като при описанието им е препоръчително авторите да спазват следните принципи: ясно и достъпно изложение на методологията; очертаване на проблемите, които новият подход разрешава; оценка на приложимостта и ограниченията на разглеждания подход; практически указания за прилагане.

8. Обзорни статии: Базират се на анализ на обширен брой научни публикации по даден проблем, като следва да се очертаят  основните насоки на развитие на изследванията в дадена област, тяхното съвременно състояние и направят съответстващите изводи.

9. Статии, описващи нови изследователски методи : Описанието на методите да е съобразено с одобрените от Дружеството на психолозите в РБългария стандарти.

10. Статии, описващи и анализиращи случаи от практиката: Случаят да бъде съотнесен с определена парадигма при строго спазване на принципите на професионалната етика.

11. Рецензии на книги: Да отговарят на общоприетите изисквания за рецензиране на монографии.

12. Материалът за публикация се предлага на диск, съдържащи публикацията на файл със следното техническо оформление:

–         Шрифт – Times New Roman 12

–         Page Setup – Top: 2,5 сm, Bottom: 2,5 сm, left: 2,5 сm, Right: 2,5 сm;

–         Paper Size – A4;

–         Line Spacing – Single; 1,5 lines

–         First line : 1,5  cm

–         Заглавие –  Font Size 14, Center, Bold;

–         Празен ред;

–         Имена на авторите: собствено, фамилно;

–         Празен ред;

–         Резюме на български – Font Size 10

–         Празен ред

–          Заглавие на статията, имена на авторите и резюме на английски – Font Size 10

–         Празен ред;

–         Текст на статията – Font Size 12

–         След литературата – трите имена на авторите с научно звание и научна степен, месторабота, телефон, e – mail

–         Материалите за онагледяване (таблици, диаграми, графики, фигури) се представят интегрирани в текста с номерация и наименование: заглавието на таблиците се изписва над тях, подравнено вляво, названието на диаграмите (графиките и фигурите) – под тях, центрирано. Освен интегрирани в текста, всички илюстрации (таблици, графики, фигури, диаграми) се представят и в отделен файл.

–         Цитираната в текста литература да се означава в скоби с фамилията на автора (авторите) и годината на публикацията – например: (Стоянов, 2003). Ако позоваването на източника съдържа дословен цитат, той се поставя в кавички, а след годината на издаванео се посочват страницата/страниците (Стоянов, 2003, с. 45). Ако авторите са повече от един, при първото позоваване се изписват фамилните имена на всички съавтори, а при всяко следващо – само на първия автор с добавяне на ,, и съавт. “ или ,, и кол. “ ( в англоезичен текст ,, et al. “ );

–         Цитираната в края литература да се описва съгласно посочените библиографски изисквания;

–         Страниците да не се номерират

Дискът да бъде придружена от печатно копие в един екземпляр.

13. Статиите могат да бъдат в обем до 20 страници, включително илюстративните материали и цитираната литература.

14. Авторите, които не са редовни членове на Дружеството на психолозите, внасят еднократна такса от 40 лв. за всяка своя публикация е Българско списание по психология.

15.  Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на материалите. Те се одобряват за публикуване след рецензиране. Ръкописи не се връщат.

16.  Дружеството си запазва правото да разпространява в печатна и електронна форма всички публикувани в Българско списание материали.

Представените ръкописи не се връщат на вносителите им!

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s